Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Vytvoření pamětní desky - básníka R.M.Rilkeho


Vypsání veřejné obchodní soutěže na vytvoření pamětní „desky“ básníka Rainera Marii Rilkeho v Praze

Vypisovatel:
Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Sídlo: Rytířská 31, 11000 Praha 1
IČO: 271 73 364

Předmět:
Vytvoření návrhu pamětní desky, bysty či jiného objektu umístěného na místě rodného domu básníka Rainera Marii Rilkeho v Praze. Záměrem vypisovatele je připomenout vynikající osobnost pražského rodáka a básníka R. M. Rilkeho (1875-1926). Pamětí deska bude na místě jeho původního rodného domu U bílého lva kdysi čp. 19/1889 dnes čp. 17 v Jindřišské ulici osazena za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci s Rilke-Gesellschaft /CH a Společností Mariny Cvětajevové/CZ.

Zadání:
Předmětem soutěže je objekt (deska, bysta či jiné) umístěný na základě předběžných podmínek Národního památkového ústavu ze dne 7.2.2006 pod čj. 1723/2005/a/R a majitele objektu S.W. Prague, s.r.o. na domě čp. 897/ 17 v Jindřišské ulici na Novém Městě pražském. Tento objekt vznikl na místě původního Rilkeho domu jako novostavba Ústřední banky českých spořitelen letech 1923-26 podle projektu Antonína Pfeiffera. Objekt by měl být podle předběžných podmínek umístěn ve vymezeném obdélníkovém poli edikulového portálu po pravé straně hlavního vstupu ve výši cca. 3m. Velikost celého výklenku 154cm x 94cm. Návrhy včetně celkového uspořádání mohou být předkládány v libovolném materiálu. V konečné fázi se předpokládá vytvoření a osazení objektu připomínajícího básníka R.M.Rilkeho (bysta, reliéfní portrét, podpis, atp.).
Nedílnou součástí je též následujících text v obou jazykových verzích:

Zde prožil své dětství pražský rodák Rainer Maria Rilke (1875-1926). Hier verbrachte der in Prag geborene Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) seine ersten Lebensjahre.

Předpokládá se, že umělec dodá umělecký návrh a tento realizuje včetně osazení.

Kriteria hodnocení a porota:
Hodnotícím kriteriem je kvalita uměleckého ztvárnění, přiměřenost materiálového řešení a vhodné zasazení pamětní desky v kontextu existující architektonické fasády.
O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená z odborníků a zástupců spolupracujících institucí (Pražský literární dům autorů německého jazyka, Magistrát hl. m. Prahy, Mezinárodní Rilkeho společnost (Rilke-Gesellschaft /CH), Společnost Mariny Cvetajevové).
tajemnice poroty: Regina Brossmann

Finance:
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům není bohužel možné účast v soutěži finančně ohodnotit. Sádrovné bude uhrazeno do výše 1.000,-Kč.
Zadavatel má pro návrh, realizaci a upevnění k dispozici celkovou částku max. 180.000,-Kč.
Členové poroty vykonají svou práci zdarma.

Realizace:
Z oceněných návrhů vybere porota návrh pro realizaci a vyhrazuje si posoudit před definitivním rozhodnutím o realizaci i originální plastický návrh. Pokud porota nedospěje k definitivnímu rozhodnutí, vyhrazuje si právo pokračovat případně v hledání optimálního návrhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže, odmítnout všechny předložené návrhy, či soutěž bez udání důvodu zrušit.

Termíny:
Termín odevzdání soutěžních návrhů je 11. října 2010 do 12hodin.
Oznámení vítězného návrhu (za předpokladu výše uvedených podmínek): do 13. října 2010
Realizace včetně osazení do 29. listopadu 2010.

Formální náležitosti soutěžních návrhů:
Soutěžící odevzdají konečný návrh modelu velikosti 1:3 se stručným popisem celkového řešení, stručný životopis s udáním adresy a výběrem dokumentace dosavadních prací (3 - 5 fotografií), dále rozpočet navrhovaného řešení (materiál, návrh, práce včetně osazení).
Návrhy dodejte do 11.10.2010 (do 12hod.) na adresu vypisovatele (Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, 120 00 Praha 2) k rukám tajemnice poroty Reginy Brossmann nadepsané „Deska – Rilke“. Pro případné dotazy emailem na info@prager-literaturhaus.com

16. září 2010


site design © 2008-2024  ||  drobas.info