Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

Knihovní řád

Výňatek z Knihovního řádu
Čl. 3

Registrace uživatele

  1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická osoba od 15 let výše nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a zaplacení registračního poplatku. Registrace uživatele má platnost jeden rok ode dne vyplnění přihlášky.
  2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, e-mailovou adresu nebo telefon. Osobní údaje jsou ověřeny předložením občanského průkazu. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou. Uživatel může vyplnit i další údaje, jako jsou akademický titul, adresa školy nebo zaměstnání, typ studia.
  3. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  4. Osobní údaje registrovaných uživatelů (dále jen uživatelů) bude knihovna zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s návaznou legislativou České republiky, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů uživatelů Knihovny Pražského literárního domu, která je přílohou tohoto KŘ.

Ceník služeb Knihovny Pražského literárního domu

Druh služby
Cena
Registrační poplatky

registrace celoroční (mimo zaměstnance a členy orgánů nadačního fondu Pražského literárního domu autorů německého jazyka)

100 Kč

registrace k prezenčnímu studiu na 1 semestr
50 Kč
registrace k prezenčnímu studiu na 1 měsíc
25 Kč
Sankční poplatky
ztráta knihy
 

pořizovací cena nového exempláře + 100 Kč

 

Pokud již knihu nelze sehnat, poplatek 400 Kč

 Ceník služeb je platný ode dne 28.7. 2011 na dobu neurčitou.

Celý knihovní řád

Ceník služeb knihovny

Směrnice o ochraně osobních údajů

site design © 2008-2024  ||  drobas.info